Szerződési feltételek, kötelezettségek:

1.       Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, gyári kulccsal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal, a Bérleti Szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben (kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha Bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia). Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.

2.       A gépjárművet azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint két éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben a Bérlő felel.

3.             A járművet tilos használni a következőkre:

a.      másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével;

b.      műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék) esetén továbbhaladásra;

c.      gépjárművezetés oktatására;

d.      jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására;

e.      tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag - mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot - befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni;

f.       vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális dolog szállítására;

g.      személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan vagy kimondva;

h.      autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést.

A gépjárműben tilos dohányozni! Ennek megszegése esetén 20 000 Ft kerül felszámításra!

4     Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. Bérlő köteles minden a bérlet tárgyát képező gépjármű használatával kapcsolatos költségeket (az autópálya használati díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

5.      A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott kaució fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A Bérbeadó a kauciót kizárólag készpénz formájában fogadja el.  A bérlet végén a kaució visszaadásra kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles a kauciót visszaadni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó a kaució után kamatot nem tartozik fizetni. bérlő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából adódó kár esetén minden költség a kaucióból levonható.

6.     A Bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

a.      a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény;

b.      lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat;

c.      a kilométer-számláló szerkezet meghibásodásának a Bérbeadó felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért;

d.      Bérlő minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza;

e.      nem rendeltetésszerű használatból eredő kár vagy meghibásodás esetén;

f.      a kuplung meghibásodása esetén;

g.       vontatási költségért.

7.      Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:

a.      a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon - figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 59 percet meghaladó tovább használat esetén további bérleti nap(ok) kerül(nek) felszámolásra;

b.       a Bérlő köteles a saját hibájából okozott kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget megtéríteni;

c.      ki- illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet a Bérbeadó telephelyén kívül, más helyszínen veszi fel, illetve adja le;

d.      újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet;

e.    a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs és bírósági eljárási díjat;

f.      a gépjármű dokumentumai - forgalmi engedély elvesztése estén 10 000 Ft, rendszámtábla elvesztése esetén darabonként 20 000 Ft, az elakadásjelző háromszög hiánya esetén 9 000 Ft kerül felszámításra tételenként. A gyári kulcsok elvesztése esetén 100 000Ft kerül felszámításra;

g.      a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett - beleértve a dohányszagot is - vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, 20 000 Ft extra költség kerül felszámításra;

h.      ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni;

i.      a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik.

j.  Ha a bérlet tárgyát képező gépjárművet hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesítenie. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik.

8     A bérelt gépjárművet csak Magyarország területén lehet használni.

9.   Bérbeadó nem vállal felelősséget a Bérlő által a gépjárműben hagyott értéktárgyakért, személyes tulajdonokért.

10.  A Bérleti Szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben a bérlet kezdetekor megadott leadási feltételek nem egyeznek a tényleges visszaadás feltételeivel, a szerződés esetenként másik díjszabás alapján kerülhet elszámolásra Amennyiben felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy ezen okból kifolyólag közöttük új szerződés jön létre.

11.   Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen vagy a Bérleti Szerződésben meghatározott hivatalos elérhetőségek egyikén írásban kell Bérbeadó tudomására hozni. Ebben az esetben Bérbeadó fenntartja a jogot a kaucióra a gépjármű leadásáig az 5. pontban foglaltak szerint. Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani.

12.   A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a hatóság által nyújtott segítségével is élve. Bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszaszerzés esetleges költségeinek terhe alól. A Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, úgy joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve a Bérlő a Btk.-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

13.   Bérlő a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:

a.      köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak leadni

b.      köteles azonnal jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a Bérbeadó felé

c.      köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép stb.)

d.      Bérlőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet

e.      köteles előzetesen a Bérbeadóval való egyeztetés alapján gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről

f.       köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és eljuttatni azt a Bérbeadónak.

14.   Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentés, illetve gépjárműcsere igény esetén Bérlő a Bérbeadótól a (+36) 70 637 4110 telefonszámon köteles intézkedést kérni. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, csomagokért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Meghibásodás, természetes elhasználódás okozta közvetett vagy következményes károkért a Bérbeadó semmilyen módon nem tehető felelőssé. A gépjármű esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra, egyéb dologra hivatkozással a Bérbeadót felelősség nem terheli.

15  Bérbeadó nem garantálja, hogy a bérelt gépjárművel megegyező típusú és kivitelű cseregépjárművet biztosít a Bérlőnek. Ezen a címen a bérleti díj csökkentésére Bérlő igényt nem támaszthat. Bérlő önhibás közlekedési balesete, lopáskár vagy ismeretlen tettes által okozott kár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot az újabb gépjármű bérbeadásának megtagadására (cseregépjármű biztosítására).

16.   Amennyiben a Bérleti Szerződésben rögzített a naponta megtehető kilométerhez képest túllépés történik, Bérlő köteles Bérbeadó számára a bérleti díjon felül fizetni a következők szerint: 300 km túllépés esetén minden megkezdett km után további 50 Ft-ot.

17.   A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében.

18.  A bérleti időn belül visszaadott autó után nem jár visszatérítendő bérleti díj.

19.   A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta.


Vissza
 

 .